Python str.isdigit() 是否由数字字符组成 Python 教程

Python str.isdigit() 是否由数字字符组成